Om Pingvinen

”På Pingvinen använder vi glädje och humor i det pedagogiska arbetet kring barnens lärande.”

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik och ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Detta tillsammans tror vi lägger grunden för ett livslångt lärande!

Vi arbetar utifrån läroplanen (Lpfö 2018) och hållbarhet går som en röd tråd genom verksamheten.Vi jobbar för att skapa en stressfri miljö både för barn och vuxna och delar därför så ofta vi kan in oss i små grupper. För barnens trygghet har vi en tydlig struktur där barnens delaktighet är viktig och barnen är med och formar sin vardag utefter sina intressen och behov.

Vi arbetar med dokumentation och kommunikation genom appen Tyra. Mötet mellan föräldrar och personal är viktigt och vid hämtning och lämning försöker vi tillvarata det varje dag.

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Vi arbetar mycket med utelek, rörelse, musik och skapande. Sång, musik, rörelse och skapande ute och inne är något som genomsyrar vår verksamhet.

Värdegrundsarbetet ser vi som mycket viktigt och vi arbetar med detta tillsammans med barnen genom att leka och dramatisera.

Minst en gång i veckan besöker vi St Hans Backar. Vi tittar på vad som händer i naturen under året. Vi har utelämning vissa dagar med fokus på utomhusaktiviteter.

Vi har fått stöd från Naturskolan för att forma vår utemiljö. Att utveckla utemiljön är ett ständigt pågående projekt. Vid ute- och innefixardagar engageras föräldrar i att förändra och förbättra vår pedagogiska miljö.

Inskolning av nya barn görs efter ett schema som anpassas till både verksamheten, och familjen.

Välkommen att kontakta oss!