Om Pingvinen

”På Pingvinen använder vi glädje och humor i det pedagogiska arbetet kring barnens lärande.”

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik och ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Detta tillsammans tror vi lägger grunden för ett livslångt lärande!

Vi arbetar utifrån läroplanen (Lpfö 2018) och hållbarhet går som en röd tråd genom verksamheten.Vi jobbar för att skapa en stressfri miljö både för barn och vuxna och delar därför så ofta vi kan in oss i små grupper. För barnens trygghet har vi en tydlig struktur där barnens delaktighet är viktig och barnen är med och formar sin vardag utefter sina intressen och behov.

Vi arbetar med dokumentation och kommunikation genom appen Tyra. Mötet mellan föräldrar och personal är viktigt och vid hämtning och lämning försöker vi tillvarata det varje dag.

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Vi arbetar mycket med utelek, rörelse, musik och skapande. Exempel på aktiviteter är Hela huset sjunger,  sång på promenad eller vid andra aktiviteter, ramsor, rim och språklek.

Minst en gång i veckan besöker vi St Hans Backar. Vi tittar på vad som händer i naturen under året. Vi har utelämning vissa dagar med fokus på utomhusaktiviteter.

Just nu arbetar vi med projektet Naturskolan, där vi förbättrar utemiljön på gården. Vi arbetar med kompost och odling samt en skogsmiljö med klättrings och gungmöjligheter.

Inskolning av nya barn sker på barnets villkor, under ca två veckor. Välkommen att kontakta oss!